Skedsmokorset vel

Adresse:
Skedsmokorset vel
c/o Per Klepsland, Sandmoveien 14
2020 Skedsmokorset

Organisasjonsnummer:   896 898 752
Romerike Sparebank:  1286.51.01579
Vipps: 18242

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Årskontingent kr. 200 per husstand.
(Husk å oppgi navn og adresse.)

Styret i Skedsmokorset vel:

Per Klepsland (leder)

+47 992 88870      per.klepsland@gmail.com

Jon Inge Lostad

Ole Johnny Bråthen

Karl Johnny Knutsen (kasserer)

.

.

.

Vil du bli medlem i Skedsmokorset vel?

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKEDSMOKORSET VEL

§1
Formål

a) Ivareta interessene til de som er bosatt på Skedsmokorset.
b) Virke for best mulig infrastruktur, stedets utseende samt medvirke til en positiv
utvikling av Skedsmokorset.
c) Bidra til ordnede forhold og gode oppvekstvilkår samt søke å fremme alt som kan
være til stedets og medlemmenes gagn, trivsel og kulturelle fremgang.

§2
Medlemskap

a) Enhver som bor på Skedsmokorset kan bli medlem. Andre interesserte kan bli
medlem etter styrets vurdering.
b) Skedsmokorset Vels primære virkeområde er de sentrale områder av
Skedsmokorset og dets nærområder.
c) Medlemmer er de som har betalt den i årsmøtet fastsatte årlige kontingenten.
d) Kollektivt medlemsskap må sies opp skriftlig. Deler av innbetalt medlemskontingent
betales ikke tilbake.

§3
Styret

a) Vellet ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret velges av årsmøtet etter
retningslinjer som angitt i punkt b).
b) Styreleder velges for 1 år om gangen.
Styremedlemmer (7) velges for 2 år om gangen.


Valgkomiteen skal skaffe kandidater til styreleder og til erstatning for de styremed-
lemmene som har fungert i 2 år, samt revisor.

Avtroppende styremedlemmer, eventuelt andre personer, forespørres om å fungere
som valgkomité for kandidater til verv på det neste årsmøtet - fortrinnsvis minst tre
personer.
Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer på det første
styremøtet etter årsmøtet.
c) Styremøtet er beslutningsdyktig når 4 styremedlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styremøte holdes så ofte som
styreleder finner det nødvendig, eller hvis 2 av styrets medlemmer forlanger det.
e) Styret plikter å lede vellet i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtets
beslutninger.

§4
Styrets oppgaver

a) Styreleder har den daglige ledelse for vellets anliggender. Styreleder sammenkaller
til styremøter, leder vellets møter, samt undertegner alle utgående skriv.

skv_ved6_ 180315
b) Sekretær utøver vellets sekretariat og fører protokoll over alle møter, samt arkiverer
alle inn- og utgående skriv.
c) Kasserer fører månedlige regnskap og balanse som legges fram i styremøter.
Fullstendig årsregnskap (siste kalenderår) legges frem for styret. Etter godkjennelse
av styret legges årets reviderte regnskap, balanse og neste års budsjett frem for
årsmøtet.
Kasserer fører fortegnelse over vellets medlemmer. Kasserer skal etter styreleders
anvisning sørge for alle utbetalinger samt motta medlemskontingent. Vellets midler
skal stå på rentebærende konto. Uttak skjer kun ved styreleders eller kasserers
underskrift.
Regnskapet skal revideres av 2 valgte revisorer.
d) Styret kan gi en økonomisk påskjønnelse til personer, institusjoner eller foreninger
som på en særskilt og uegennyttig måte fremmer trivsel på Skedsmokorset eller for
Skedsmokorsets befolkning.

§5
Årsmøte

a) Årsmøte holdes i mars måned. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det
nødvendig, eller når 1/10 av medlemmene forlanger det. Innkalling til årsmøte skal
kunngjøres i lokalavisen(e) med 14 dagers varsel. Eventuelle forslag til behandling
på årsmøtet skal være styret i hende 8 dager før årsmøtet.

§6

Saker til behandling på årsmøtet

I det ordinære årsmøtet behandles:
a) Styrets årsberetning
b) Regnskapet og balanse
c) Fastsettelse av kontingent
d) Budsjett
e) Valg av styremedlemmer, revisorer og komiteer
f) Innkomne saker

§7

Endring av vedtekter

a) Endringer av vedtektene kan kun foretas av årsmøtet. Til gyldige vedtak kreves
2/3 flertall av de avgitte stemmer.
b) Oppløsning av vellet kan kun skje etter vedtak i årsmøtet, men ikke hvis minst 1/10
av medlemmene er imot oppløsning.
c) I tilfelle vellet besluttes oppløst skal midlene gå til et veldedig formål som
bestemmes av årsmøtet.

§8
Utstedelsesdato

Disse vedtekter gjelder fra 17. mars 2010 og avløser tidligere vedtekter med endringer av
november 1978, 4. april 2001, 15. mars 2006, 17. mars 2010 og 21. mars 2012.